Reglament d’ús de l'enlairament gestionat per la Federació Aèria Catalana – Arbolí (Tarragona)

V.2  –  01-06-22

Alumnes d’Escola

– Disposar de llicència federativa en vigor amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil *(1) i d’accidents *(2).
– Trobar-se sota la supervisió d’una Escola de Parapent reconeguda per la Federació Aèria Catalana.

Alumnes Avançats

– Disposar de llicència federativa en vigor amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil *(1) i d’accidents *(2).
– Disposar i estar en possessió del llibre de vols on s’acrediti haver superat els exàmens d’Alumne Avançat.
– Trobar-se sota la supervisió directa d’un pilot de parapent acreditat per la Federació Aèria Catalana o acreditació d’un altre Federació Autonòmica si el pilot resideix fora de Catalunya.
– Formar part d’un Club de Parapent Afiliat a la Federació Aèria Catalana, o per alumnes avançats d’altres CCAA, d’un Club Afiliat al de la corresponent Federació Autonòmica.

Pilot de Parapent

– Disposar de llicència federativa en vigor amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil *(1) i d’accidents *(2).
– Disposar i acreditar la titulació federativa de Pilot de Parapent per la Federació Aèria Catalana o per la d’un altre Federació autonòmica si el pilot resideix fora de Catalunya.

Pilots de Parapent Estrangers

– Disposar i acreditar de llicència FAI en vigor així com de la Llicència Federativa Catalana Temporal o d’un altre comunitat, amb l’assegurança RC i/o d’accident temporal.

Pilots Biplaça (No comercial)

– Disposar i acreditar titulació federativa o titulació com a Tècnic Esportiu de nivell 1.
Sol·licitar acreditació a la Federació Aèria Catalana aquí.
– Disposar de Llicència federativa biplaça (la RC esportiva exclou de cobertura als passatgers familiars i relació comercial o salarial, els familiars es poden federar, si així es desitja per disposar de cobertura d’accident amb els mateixes cobertures que els pilots i així estar coberts).

Serveis Professionals: Escola i Biplaces comercials

Serveis Professionals: Escola i Biplaces comercials

– Disposar de Llicència Federativa Catalana

1. Acreditar la següent documentació:
– Titulació Tècnic Esportiu nivell 1 de parapent.
– Certificat de registre Oficial de Professional de l’Esport de Catalunya (ROPEC).
– Certificat de registre d’organitzador activitats fisicoesportives en el medi natural.
– L’Autònom (Independent), Autònom (Club-Escola) o empresa: Permís d’activitat de l’Ajuntament d’Alforja.
– L’Autònom (Independent), Autònom (Club-Escola) o empresa: Permís d’activitat de l’Ajuntament d’Arbolí.
– Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil *(1) i d’accidents *(3) amb cobertura per al pilot i el passatger que cobreixi l’activitat comercial, professional o amb ànim de lucre.
– Escoles: Formulari de sol·licitud de reconeixement d’escola parapent/paramotor.
Certificat de situació censal d’activitats econòmiques de l’AEAT.
– Acceptació de Condicions

*Escoles, si els seus alumnes disposen de llicència federativa, NO caldrà contractació d’assegurança d’accident *(3).

2.Sol.licitar acreditació federativa d’activitat professional:
– Omplir el formulari de sol.licitud d’acreditació
– Pagament taxes (Consulteu a la Federació), 220€ temporal estiu (juny – setembre), anual 300€.

Els professionals autoritzats que realitzin vols biplaça comercials hauran de dur posada a la part posterior del casc l’acreditació facilitada per la Federació a tal efecte.
Si el professional realitza Escola, portarà en tot moment l’acreditació facilitada per la Federació amb el lenyar i porta acreditacions en lloc visible.
Els alumnes de l’escola autoritzada portaran a la part posterior del casc l’acreditació facilitada per la Federació a tal efecte.
Aquesta acreditació identificarà al professional o Escola, amb el nom corresponent i núm. de registre d’autorització a la zona.

ANOTACIONS / PUNTS IMPORTANTS

*(1) DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. Disposició addicional segona. Assegurament de les activitats esportives.

“Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreix i el risc de l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d’aquesta disposició també es consideren tercers els propis esportistes participants i d’altres intervinents.”

*(2) Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa reguladora de l’assegurança esportiva obligatòria (RD 849/1993).

Mort per accident: 6.010€
Incapacitat permanent Segons barem per accidents.: 12.020€
Assistència Sanitària En centres concertats: Il·limitada durant 18 mesos
Material pròtesis i ulleres, Aparells acústics, ortopèdia: 1.200€
Op. de trasllat i evacuació del lloc de l’accident fins a Hospital concertat.

*(3) Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

Article 6
Subjectes
Les previsions d’aquesta secció s’apliquen a totes les persones naturals i jurídiques que presten el servei organització i gestió de les activitats regulades en aquest Decret, excepte les que reuneixin els requisits establerts a l’article 12.

Article 7
Obligacions
7.1 Les persones o entitats previstes a l’article 6 han de complir, a més del que estableix la resta de normativa que els és d’aplicació, les obligacions següents:

a) Tenir contractada una pòlissa d’assegurances d’accidents personals per a les persones practicants de les activitats fisicoesportives, que cobreixi les despeses de curació, rescat i trasllat fins a 6.000 euros per víctima i un capital mínim per víctima de 3.000 euros en cas de mort i 6.000 euros en cas d’invalidesa. L’obligació de contractar aquesta assegurança no és exigible en el cas que les persones practicants tinguin la llicència esportiva prevista a l’article 23.3 de la Llei de l’esport, text únic aprovat pel Decret legislatiu1/2000, de 31 de juliol.
b) Tenir contractada una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats fisicoesportives, amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.

gavel

2- NORMES D’ÚS – ENLAIRAMEN D’ARBOLÍ

A- Enlairament: Arbolí – conegut com “Estefano”

Ubicació: 41°13’43.2″N 0°57’53.4″E / 41.228653, 0.964844

B- Aterratge Provisional: Zona Est “Nova Urbanització”

Ubicació: 41°12’54.9″N 0°58’51.6″E / 41.215235, 0.981011

 

 

local_parking

PÀRQUING ENLAIRAMENT

flight_land

ATERRATGE EST DE L’URBANITZACIÓ

ZONES D'ENLAIRAMENT
 1. Vetllar per no deixar brutícia, ampolles, papers, plàstics. En general tenir cura de no deixar restes de qualsevol mena.
 2. Respectar l’entorn, no fumar a la zona d’enlairament ni a l’entorn de massa boscosa. En tot cas en zones al marge on no es pugui crear un perill al medi ni al material aliè.
 3. Necessitats personals, prohibit fer servir paper o altres materials no biodegradables. En general evitar fer necessitats personals al medi natural, ser previsors.
 4. Respectar l’ordre de sortida a l’enlairament, i en cas d’haver persones esperant, ser respectuosos amb les persones que per sortir necessiten més temps. Si un pilot ha realitzat més de dos intents d’enlairament i no ho ha aconseguit, donar pas tantes vegades com intents d’enlairament faci.
 5. Ningú te més preferència sobre d’altres.
 6. En cas d’haver més pilots a l’enlairament fer la preparació de l’equip fora de la zona de sortida.
 7. Un cop en vol, deixar la zona d’influència a l’enlairament lliure perquè altres puguin enlairar-se.
 8. Les Normes de prioritat de pas en vol, són les detallades al Reglament de Parapent.
 9. Tot federat podrà exigir a altres usuaris acreditar els requisits per fer ús de les instal·lacions, així com sol·licitar als professionals que disposin de l’autorització corresponent. Tothom que les utilitzi té l’obligació d’acreditar-se.
 10. Ningú prohibirà a altres fer ús de les instal·lacions si no és per vetllar per la seva pròpia seguretat o la de terceres persones.
 11. Qualsevol incident o problemàtica derivada de l’ús de les instal·lacions o d’usuaris d’aquesta, haurà de ser notificat a la Federació Aèria Catalana per tal d’adoptar les accions correctores que s’estimin adients.
 12. Qualsevol assistent o visitant de les instal·lacions haurà de situar-se a un lloc apartat de la zona d’enlairament per no patir cap mal per part dels pilots que realitzen les maniobres d’enlairament, en tot moment hauran de respectar les recomanacions realitzades pels pilots.
 13. Qualsevol persona que entri o romangui en aquest espai ho fa sota la seva responsabilitat i amb coneixement dels riscos de l’activitat desenvolupada, no estan exempts de risc.
 14. Per a facilitar l’activitat esportiva, no es permet pràctica en terra (inflades) ni vol estàtic en la zona d’enlairament, o aterratge, si hi ha altres usuaris volant/utilitzant les instal·lacions.
 15. No es permeten maniobres acrobàtiques properes a la zona d’envol ni en la vessant, o propera a l’aterratge.
ZONA D'ATERRATGE (Zona autoritzada pel propietari dels terrenys)

Aterratge autoritzat de manera temporal pel l’Ajuntament d’Alforja. Després de les darreres reunions mantingudes juntament amb el Club Alaire, la zona destinada a l’aterratge ha estat reubicada al nou emplaçament a conseqüència de l’edificació de de la zona i d’algunes queixes pel sobre vol dels habitatges de la zona.

 1. Evitar sobrevolar els habitatges a l’oest de l’aterratge.
 2. Deixar lliures les zones d’aterratge per evitar danys personals o materials.
 3. Prohibit accedir amb vehicle a les zones d’aterratge excepte per urgències o accessos a aparcament habilitats al present reglament.
 4. Mateixos punts indicats 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 i 15 sobre les normes indicades per a les Zones d’enlairament
q

PUBLICITAT

No es permet la col·locació de cap tipus de publicitat estàtica, ja sigui banderes, panells, rètols mànegues, sense la corresponent autorització per part de la Federació Aèria Catalana. En cas de col·locació sense autorització aquesta serà retirada.

3- PLA DE SEGURETAT

En cas d’accident greu, avisar al telèfon 112 d’emergències i sol·licitar assistència, donant la següent informació:
– Tipus d’accident.
– Ubicació (Alforja, Arbolí, Província de Tarragona), zona concreta, lloc de difícil accés o no, carretera propera, enviament de coordenades o qualsevol altre informació que ajudi a ubicar el lloc.
– Edat i estat de la persona (aprox.), si esta conscient, abast de les ferides (si són visibles).
– Sol·licitar instruccions en qualsevol cas.
Assegurar el parapent de la persona accidentada per evitar mobilitat a causa del vent o l’aire provocat pel propi helicòpter si es preveu la seva activació.
Donar avis per la freqüència local (144.160) a la resta de pilots de la possible arribada d’helicòpter o necessitat de deixar lliure l’aterratge o enlairament.
Tothom haurà de deixar la zona de vol lliure i s’evitarà la sortida de més pilots a volar fins que la situació d’emergència finalitzi.
Si és possible ubicar una persona propera a la zona d’accés a l’espera de l’arribada dels serveis d’emergència per carretera i poder acompanyar al lloc exacte de l’accident.
Informar a la Federació Aèria Catalana info@federacioaeria.cat, el més aviat possible seguint el protocol d’accidents.

En cas d’accident menys greu amb cobertura d’assistència sanitària directe de l’assegurança federativa, complir amb les indicacions del protocol d’accidents protocol d’accidents.

** El present reglament pot patir modificacions de revisió, per tant, sempre que hagi una modificació s’indicarà la versió actual a la capçalera del reglament i en aquestes linies la darrera versió. V.1  – 01/07/21.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88