Parapent

titulacions

SOL·LICITA NOU TÍTOL/CONVALIDACIONS ONLINE + CARNET!

Porta totes les teves titulacions en un mateix carnet

Codi numeració pilot: 0000 (número pilots acumulats) – 0000 ( dos primers digits: número pilot correlatiu durant l’any+ darrers dos digits de l’any que obté la titulació)

INFORMACIÓ TÍTOL ONLINE + CARNET

Actualment la titulació de Parapent s’acredita mitjançant l’app de la Federació Aèria Catalana on figuren les dades administratives dels federats.

Si vols sol.licitar l’obtenció de la titulació com a pilot o qualsevol altre titol,  com titulacions professionals, Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya, etc. cal que omplis el formulari de sol.licitud.

Per pilots amb titulació d’altres Federacions acreditar l’esmentada titulació amb certificat emés per la corresponent Federació. La qual serà estudiada segons els convenis de col.laboració entre Federacions. El cost per convalidacions de titulacions d’altres federacions te un cost de 100€, ompliu el formulari de sol.licitud.

Pilots estrangers, aportar tota la documentació necessaria que justifiquí l’obtenció del títol com a pilot de parapent, el cost per validacions de titulacions estrangeres te un cost de 100€. Ompliu el formulari.

L’Acreditació en format paper de certificats, títols i carnets, tenen un cost. També ho podràs sol.licitar al corresponent formulari.

INFORMACIÓ TITULACIÓ PARAPENT AA

Primer de tot, has d’haver realitzat la formació corresponent a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana.

Aquesta formació s’acredita mitjançant el corresponent llibre de vol oficial de la Federació Aèria Catalana, on l’escola anotarà les dades d’aquesta i de l’alumne.

En cas d’haver realitzat la formació a un altre Federació, acreditar mitjançant certificat la formació realitzada per continuar amb la formació que correspongui a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana, o bé, presentar-se a examen si ha finalitzat la formació corresponent.

Un cop finalitzada la formació i haver realitzat el mínim de vols exigit, sota la supervisió d’una escola oficial reconeguda per la Federació Aèria Catalana, l’alumne es podrà presentar a examen d’Alumne Avançat quan sigui convocat.

Després d’haver aprovat l’examen, l’alumne ha d’haver realitzat, passat un any, un mínim de 50 vols a 5 zones diferents, supervisat per un Pilot oficial de la Federació Aèria Catalana.

TITULACIONS PER NIVELLS

Actualment s’està equiparan la titulació de parapent als nivells formatius de les recomanacions de la FAI.

Per aquest motiu s’està desenvolupant els nivells pels quals s’obtindria el títol de pilot, pilot expert, i les corresponents habilitacions com pilot de distància de competició o d’acrobàcia.

q
Errades freqüents per la qual no s’obtintria la titulació de parapent:

⇒ No haver realitzat el mínim de 50 vols des de la data d’examen d’alumne avanaçat en el plaç mínim d’un any.
⇒ Presentar llibre de vols signat per pilots sense titulació acreditada*.
⇒ Presentar un llibre de vols NO oficial de  la Federació Aèria Catalana.

* El responsable de l’Àrea de Parapent verificarà que els pilots que signen el llibre, figuren a la base de dades del registre de titulacions de la Federació Aèria Catalana, en el seu defecte es sol.licitarà acreditar mitjançant certificat si la titulació de pilot l’ha obtingut a un altre Federació.