Portal de transparència

 
Normativa d’aplicació
Lleis que li són d’aplicació
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport.
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Decret 55/2012, de modificació del decret 28/2010 de les entitats esportives de Catalunya.
Decret 56/2003 de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural i ORDRE PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural
Reial decret 1919/2009, d’11 de desembre, pel qual es regula la seguretat aeronàutica a les demostracions aèries civils.
Informació institucional
Nous estatuts aprovats en Assemblea General Extraordinària de data 25 de novembre de 2017.
Pendents de registre a la Secretaria General de l’Esport.
Resolució de ratificació i inscripció de la modificació estatutària i dels nous estatuts de la Federació Aèria Catalana al registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya
Data 8 de juliol de 2015

Retribucions rebudes pels òrgans de govern.
Actualitzat 12/03/2018

Memòries

Memòria d’activitats de l’any 2017 i Calendari oficial de l’any 2018

Memòria d’activitats de l’any 2016 i Calendari oficial de l’any 2017
Pressupostos

Pressupost 2018

Pressupost 2017
Comptes anuals i informes d’auditoria
Balanç de situació de l’any 2017
Compte de resultats de l’any 2017
Comptes anuals amb informe de l’auditor
Liquidació del pressupost de l’any 2016
Balanç de situació de l’any 2016
Compte de resultats de l’any 2016
Subvencions
Repartiment de subvencions per àrees 2017
Subvenció rebuda de la Secretaria General de l’Esport l’any 2017
Subvenció rebuda de la Secretaria General de l’Esport l’any 2016
Gestió administrativa
Conveni signat amb el Servei de Meteorologia de Catalunya per proveir la informació necessària per a la pràctica esportiva de les nostres disciplines.
Conveni signat amb Johan Cruyff institute amb el que s’ofereixen descomptes especials pel seu programa acadèmic.

 

Federació Aèria Catalana

Rbla. de Guipúscoa 23, 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari 09:00 - 17:00
Dilluns a divendres