Notícies

Increment de la taxa d’inscripció al ROPE

Benvolguts i benvolgudes

Referent a la Disposició Addicional Sisena de la LLEI 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (modificada per la llei 7/2015), Inscripció de professionals amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=490794&language=ca_ES&textWords=professions%2520esport&mode=single#fragment-1396362

  1. Les persones amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu i que exerceixen llur activitat en el sector esportiu d’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 3/2008 poden obtenir un certificat per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a professionals del sector esportiu. L’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, ha d’expedir aquest certificat amb la presentació prèvia de la sol·licitud corresponent i de l’informe preceptiu de la federació esportiva catalana corresponent que acredita la formació federativa i l’experiència en l’àmbit esportiu del sol·licitant. 
  2. La tramitació del certificat a què fa referència l’apartat 1 gaudeix, d’una manera excepcional, d’una bonificació equiparable a la taxa per l’emissió d’un duplicat del certificat al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, durant un període màxim de dos anys a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

És per aquest motiu que, a partir del 21 de maig de 2017, la taxa passarà a ser de 65,55€.

 

Federació Aèria Catalana

Carrer de Sicília 326, Ent 1
08025 Barcelona
934 575 328
Horari 10:00 – 14:00 de dilluns a dimecres
10:00 – 20:00 dijous