Notícies

Convocatòria d’examen de Títol de Pilot de Paramotor

Dates: 11 i 12 de març de 2017.
Lloc: Camp de vol del club Volager, (camp de Verdú, Preixana, Lleida).
Categories: PF1 – PF2 – PL1 – PL2.
Enlairament a peu, en monoplaça i/o biplaça. Carret en monoplaça i/o biplaça.
Requisits:

– Estar en possessió de la llicència federativa 2017.
– PF1 i PL1 (enlairament a peu i en carret monoplaça): Tenir un nombre mínim de 50 vols i 25 hores de vol, acreditats presentant el llibre de vols, on els primers 25 vols han d’estar signats per l’instructor o responsable de l’escola i els següents 25 vols, poden estar signats per un altre pilot amb títol de Pilot de Paramotor i llicència vigent.
– PF2 i PL2 (biplaça): Per poder-se presentar a l’examen de l’habilitació biplaça s’han de tenir 2 anys d’antiguitat del Títol de Pilot i un mínim de 200 hores de vol en Paramotor, demostrables amb el llibre de vols.
– Presentar un certificat signat pel responsable de l’escola on s’ha realitzat la formació, indicant que l’aspirant ha completat satisfactòriament la seva etapa de formació i està preparat per a la realització de l’examen per obtenir el Títol de Pilot de Paramotor. En el certificat hi constaran les dades del responsable que signa el certificat: amb nom, adreça, DNI, núm. de llicència federativa i núm. de registre, les dades de l’alumne, així com el nom, adreça i núm. de registre de l’escola de vol, data i lloc de la signatura.
– Abonar la quantitat de 35,00 Euros en concepte d’inscripció a l’examen mitjançant transferència al següent compte de la Federació Aèria Catalana: IBAN ES79 2100 0828 6602 0083 3082
L’ingrés s’ha de fer abans del dia 8 de Març i s’haurà de portar còpia del comprovant de l’ingrés a l’examen (impresa en paper o amb una imatge al mòbil).
– Un cop fet l’ingrés de la quota d’inscripció, comunicar a l’examinador Manel Escudé a info@volager.com quina és la vostra preferència per fer l’examen, dissabte o diumenge. S’anirà omplint cada data per ordre de recepció de les sol·licituds
– L’aspirant portarà el seu propi equip de vol, amb el combustible i tot el necessari per a realitzar l’examen teòric escrit i l’examen pràctic.

Examen teòric:

Tindrà dues parts: General i Específica. La part general és part de l’examen per a Alumne Avançat de Parapent i la part Específica és un qüestionari sobre Paramotor.
Aquells aspirants que ja tinguin aprovat l’examen d’Alumne Avançat de Parapent o tinguin el Títol de Pilot de Parapent, tindran convalidada la part teòrica General de Parapent i no els caldrà examinar-se d’aquesta primera part de l’examen teòric.
La part especifica de Paramotor serà obligatòria pels aspirants a Títol de PF1 i PL1.
Per a l’habilitació biplaça PF2 i PL2 és farà un examen teòric diferent.
Es tracta d’un examen de tipus test.

Examen pràctic:

S’hauran de realitzar els següents exercicis:
– Preparació per al vol i revisió pre-vol.
– Enlairament.
– Circuit de trebol amb conus a terra (4 conus a 80 x 80 m). Per biplaça, els conus estaran a 150 x 150 m.
– Passada lenta i passada ràpida.
– Passada amb touch & go.
– Pujar a 300 metres, estabilitzar el vol, posar i treure les orelles (les orelles sols en el cas del monoplaça). En aquells paramotors on no es pugui fer orelles, s’acceptarà fer un inici de barrera amb un viratge pronunciat de 720°, sortir de la maniobra i estabilitzar el vol per damunt de 150 metres.
– Parada de motor a 150 metres d’alçada, aproximació i aterratge de precisió a motor parat (diana quadrada de 50 x 50 m). En l’examen biplaça l’aterratge de precisió, l’aproximació i el aterratge es realitzaran amb el motor encès.

Federació Aèria Catalana

Carrer de Sicília 326, Ent 1
08025 Barcelona
934 575 328
Horari 10:00 – 14:00 de dilluns a dimecres
10:00 – 20:00 dijous