Apreciats Clubs, federats i federades.

Des d’inicis de Juny estem realitzant gestions amb diverses asseguradores cara a millorar l’oferta i serveis pels federats i clubs. Tot i les gestions efectuades encara no disposem de cotització en ferm  per part de cap asseguradora. (Moltes d’elles es troben en període de tancament d’any per tal d’avaluar els riscs i encara no han pogut facilitar-nos cap oferta)

La nostra intenció es que al llarg de la primera quinzena de desembre  les diferents asseguradores amb les que mantenim converses ens traslladin les cotitzacions de les pòlisses i així poder-ho trametre de manera immediata als clubs i federats per tal de poder planificar la pròxima temporada amb antelació.

Tal i com ja vam traslladar en les últimes reunions sobre sinistralitat i en l’assemblea celebrada aquest any, en la present temporada de 52 asseguradores consultades només ens van oferir assegurar-nos 3, 2 de les quals es van considerar els preus oferts com a desorbitats.

Enguany, s’han iniciat contactes amb Cies. Britàniques i nous corredors per tal de reduir el màxim el cost de la prima i poder oferir el mateixos capitals contractats.

Esperem que la poca activitat d’aquest any i menor sinistralitat així com les diverses gestions efectuades  ens puguin permetre oferir millors condicions i serveis que les dels anys anteriors i poder traslladar-vos-ho en breu.

Tan bon punt disposem d’informació rellevant us ho traslladarem de manera immediata, actualitzant els diversos protocols d’accident així com resoldre els dubtes que sorgeixin.