Aeromodelisme

F3E - Informació carreres

INFORMACIÓ CARRERES

p

Informació general

Pilots: Les sèries es desenvoluparan amb un màxim de 4 pilots per sèrie.

Mànega: Cada màniga consistirà a donar entre 8 i 10 voltes completes al circuit.

Sorteig de Mànigues: L’organització un cop acabat el període d’inscripció de pilots, els agruparà en mànigues de 4, 3 o 2 pilots per màniga intentant la distribució aleatòria i amb forma de tots contra tots, per fer 3 mànigues classificatòries per pilot per a la final.

Identificació: Els models i pilots seran identificats pel seu color i forma pels jutges, així com el color del peto de cada pilot-model-color de peto i el seu emparellament de bandera, confirmant els jutges aixecant la bandera durant la presentació.

Fiscalització: El director de prova disposarà que cada model sigui identificat pels jutges i controladors de voltes abans d’iniciar-se la sèrie.

Ajudant o Mecànic: Cada competidor podrà tenir un sol ajudant o mecànic per sèrie, els que podran:
– Controlar la càrrega de bateries.
– Sostenir el model en la partida.
– Llançar el model a l’ordre de llargada.
– Enlairat el model, retiren qualsevol element que posteriorment pugui obstaculitzar el descens d’algun model.
– Començada la competència podran ubicar-se darrere del pilot donant en forma verbal informació sobre el curs del model i el moment de virar a cada piló com així els talls que pogués efectuar sent aquesta comunicació clau i obligatòria per a la quantitat de voltes a efectuar pel pilot.

p

Circuit

El circuit serà ovoide determinat per dos punts denominats  PILONES  separant-se entre si per una distància de 180 metres a 200 metres,  el club organitzador haurà de donar coneixement de la distància de les seves pilones per a l’adequació del nombre de voltes per completar 3000m de cursa al circuit. arrodonint el nombre de voltes completes al capdamunt dels 3000m.

Aquestes dades es facilitaran a tots els pilots en la reunió de pilots abans de començar el concurs.

Les pilones han de tenir una alçada mínima de 3mts. I no han de superar els 5mts. El seu material pot ser un tub plàstic telescòpic, amb un diàmetre més gran en la seva part inferior de 40mm de diàmetre. En la seva part superior hauran de tenir una bandera de color VERMELL, per facilitar la seva visibilitat.

Zona de públic: Es situaran a una distància mínima de 150mts, en una línia paral·lela determinada per les pilones.

Zona de seguretat: Serà la franja que cobreixi 30mts abans de la zona de públic en tot el seu llarg. Els pilots es trobaran situats sobre el límit d’aquesta franja, és a dir, a 30 metres del públic.

Línia de partida i d’arribada: És una perpendicular a les pilones 1 i 2 a 50mts de distància d’aquests multiplicat per 40 metres de llarg. Sobre aquesta es comptabilitzen les voltes.

Enlairament: Es realitza des de la línia de llargada en direcció contra el vent en direcció al piló 1 o 2 , volant en sentit anti horari (girs a l’esquerra) i col·locant el model amb la seva cua a la línia de llargada.

Recorregut: El model, a cada volta cobreix una distància d’ aproximadament de 360 a 400mts o superior.

Posició dels jutges: Els jutges de taula es trobaran situats dins la zona de marcada per la línia de 30mts del públic estipulada com a zona de seguretat darrere dels pilots. Els banderillers podran ubicar-se des d’aquesta línia allunyant-se fins a la línia de públic sempre amb visibilitat per part dels jutges de taula sobre ells.

Control de freqüència: Totes les emissores que treballin amb freqüències a ser utilitzats durant el concurs han de ser verificades i col·locades en un lloc sota observació, aquells que treballen amb 2.4ghz hauran de ser comprovats a l’uníson el correcte funcionament sense interferir en els altres equips i no serà necessària la seva retenció.

 

OPERACIONS I CONTROL DE CARRERA

R

Operacions de la carrera

Designació de jutges – Clubs participants: Aquests tindran el dret a designar 1 o 2 membres per integrar l’equip de jutges de l’esdeveniment. Les persones elegides hauran de ser idònies i seran presentades al director de la prova abans del començament dels tràmits de la mateixa (inscripció, verificació, Etc.).

El director de la prova es troba a càrrec de cada carrera, autoritzant-ne el començament. Previ a la llargada s’assegurarà que tots els concursants oficials i assistents estiguin llestos per començar i es compleixin les mesures de seguretat.

Comtat de Voltes: Els participants hauran de completar les voltes establertes per a cada sèrie, el mètode i sistema de comptatge serà escollit pel club auspiciant i comunicat prèviament als concursants.

Infraccions: En cas de talls de piló, entenent-se per tall de piló realitzar el viratge per davant d’un pal piló, sense arribar a ell, per tant recorregut corregut, el participant rebrà les seüents penalitzacions:

1 Tall de piló: el pilot serà avisat i se li sumaràn 3 segons més al temps final.

2 Tall de piló: el pilot serà avisat i se li sumaràn 9 segons més al temps final.

3 Tall de piló: el pilot serà descalificat de la sèrie obtenint 0 punts.

R

Control de la carrera

La verificació del total de voltes i infraccions s’efectuarà de la manera següent:

Jutges Piloners: Seran un mínim de dos i un màxim de 3, havent de prendre vista en el seu cas de dos models c/u o d’1 model c/u respectivament. Seran els encarregats d’assenyalar els talls de piló i d’indicar-los al director de l’esdeveniment mitjançant senyals visibles (banderins) i/o mitjançant un sistema electrònic dissenyat a l’efecte, el que serà PRÈVIAMENT explicat a cada concursant. El senyal per bandera haurà de ser de durada considerable fins que l’ajudant del pilot que realitzi el tall quedi informat d’aquest tall o fins que el model arribi a l’altre piló.

Jutge director: S’ubicarà prop dels competidors durant la cursa i rebrà informació dels jutges piloners sobre els models que tallin algun piló i comunicarà a l’assistent i/o pilot el recàrrec i/o desqualificació de la sèrie al moment d’ocórrer-se.

Jutges fiscals: Seran els encarregats de fiscalitzar el transcurs de la carrera i la quantitat de voltes de cada model, havent de ser sempre un per model i brindant informació, si es requerís sobre les voltes del model encomanat al pilot i/o ajudant. El Jutge fiscal HA D’ORDENAR de forma immediata l’ascens del model en completar les 10 voltes del circuit i la seva decisió serà inapel·lable. L’omissió del fiscal d’ordenar l’ascens del model podrà donar lloc a la invalidació de la màniga a criteri del Jutge Director.

Es disposarà de petos dels colors distintius de cada pilot iguals als de les banderes de jutges( d’entre vermell, verd, blau o groc)

Informe de l’estat de la carrera: Serà donat solament en finalitzar totes les sèries sense excepció i en forma conjunta.

Armat de les sèries: Es realitzarà per sorteig, en cas que es formessin sèries en les quals es repeteixin alguna freqüència aquestes es corregiran en particular a criteri del jutge sense intervenció de cap pilot, sigui acomodant les sèries o canviant els vidres d’algun dels radis en qüestió si així es pogués.

SEGURETAT

p

Els pilots i ajudants usaran casc de protecció tipus ciclista o de treballador.

 

Zona de seguretat: Tot sobrevol de la zona de seguretat indicada serà registrada com una infracció, sent el participant desqualificat de la sèrie. No es permet de la mateixa manera el sobrevol excessivament proper als pilots, penat de la mateixa manera.

Vols Perillosos: a criteri del Director de la prova els vols considerats perillosos i maniobres no necessàries per continuar amb el vol individual durant el transcurs d’ una sèrie faran que el competidor en qüestió quedi desqualificat per la resta del dia.

Finalització dels 8/9/10 Giros: El participant en ser informat pel fiscal de la prova d’haver completat els  8/9/10 girs hauran de fer guanyar alçada al seu model per sobre del circuit fins que se li autoritzi l’aterratge.

Conductes Insegures: El director de la prova té el dret de sol·licitar a qualsevol competidor que realitzi un vol per demostrar l’aeronavegabilitat del seu model i/o la seva capacitat per volar-lo al voltant del circuit.

Vol erràtic: Si durant la cursa el director considera que algun model està volant de manera erràtica, perillosa i/o que posi en perill els participants de l’esdeveniment, podrà desqualificar el competidor en aquesta sèrie o en totes les sèries i sol·licitar que el model s’aliï de la zona de carrera fins al moment que se li doni l’autorització d’aterrar.

Col·lisió: En el cas d’una col·lisió o contacte entre 2 o més models en l’aire, aquests hauran d’aterrar immediatament tot i que puguin seguir volant. En aquest cas, els concursants involucrats rebran 2 punts a la sèrie