Legislació

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport.

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Decret 55/2012, de modificació del decret 28/2010 de les entitats esportives de Catalunya.

Decret 56/2003 de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural i ORDRE PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural

Reial decret 1919/2009, d’11 de desembre, pel qual es regula la seguretat aeronàutica a les demostracions aèries civils.

Federació Aèria Catalana

Carrer de Sicília 326, Ent 1 08025 Barcelona 934 575 328 Horari 10:00 – 14:00 de dilluns a divendres